ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานแผนและงบประมาณ
ควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงาน
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงทางการเมือง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
Q&A
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลประเมินความพึงพอใจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.173.35.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 870,280  หน้าแรก     ประเภท วิชาการ 
ประเภท วิชาการ
ประเภท วิชาการ  
     3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3204 นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)เปิดอ่าน
     3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)เปิดอ่าน
     3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
     3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มกราคม 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
FACEBOOK อบต.โคกกุง
เปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
E-Service
รายงานการคลัง
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
กองสาธารณสุขฯ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ท้องเที่ยวตำบลโคกกุง
งานกองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.