ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานแผนและงบประมาณ
ควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงาน
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงทางการเมือง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
Q&A
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลประเมินความพึงพอใจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.173.35.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 870,292  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/ ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์/ ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์/ ยุทธศาสตร์  

 วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  เป็นตำบลการเกษตรก้าวหน้า  ชุมชนเข้มแข็ง  พึ่งพาตนเองเป็นหลัก บริการเป็นเลิศ

 พันธกิจ 1.ยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการสาธารณะ 2.การพัฒนาคุณภาพของคนและให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3.การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวแและชุมชนเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต  4.การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน  5.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างครบวงจร  6.การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การพาณิชย์ และการลงทุน ของเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นฐานในการสร้างงานและกระจายรายได้โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดสารพิษ  7.การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                                                                           

 

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มกราคม 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
FACEBOOK อบต.โคกกุง
เปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
E-Service
รายงานการคลัง
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
กองสาธารณสุขฯ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ท้องเที่ยวตำบลโคกกุง
งานกองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.