ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
ควบคุมภายใน
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.214.184.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 979,490

งานกฎหมายและคดี


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์/ ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์/ ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์/ ยุทธศาสตร์  

 วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  เป็นตำบลการเกษตรก้าวหน้า  ชุมชนเข้มแข็ง  พึ่งพาตนเองเป็นหลัก บริการเป็นเลิศ

 พันธกิจ 1.ยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการสาธารณะ 2.การพัฒนาคุณภาพของคนและให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3.การพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวแและชุมชนเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต  4.การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน  5.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างครบวงจร  6.การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การพาณิชย์ และการลงทุน ของเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นฐานในการสร้างงานและกระจายรายได้โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดสารพิษ  7.การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                                                                           

 

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KHOKKUNG ESS
FACEBOOK อบต.โคกกุง
E-Service
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
Q&A
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าการให้บริการในด้านๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
ผลประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
เจตจำนงทางการเมือง
งานแผนและงบประมาณ
งานสภาท้องถิ่น
เอกสารตรวจประเมิน
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.