ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 44.220.44.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,915,986

งานกฎหมายและคดี  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมครั้งที่ 5 การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ "การทำน้ำยาล้างจาน"
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมอบต.โคกกุง  โดยกองสวัสดิการสังคม  ร่วมกับ  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่  บ้านหนองแวงหมู่ที่ 4  เรื่องขอความช่วยเหลือผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์ รายนายประวิทย์  พรมลา  
วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง นำโดยนายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมฝึกอบรมการทำไม้กวาดทางมะพร้าว) ร่วมกับโครงการชัยภูมิโมเดล 1 ตำบล 1 CBTx เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการ CBTx ส่งเสริมการประกอบอาชีพ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม อบต.โคกกุง
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง โดย กองสวัสดิการสังคมพร้อมด้วย คณะครูจิตอาสา จัดทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองและการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2567 ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 26 เมษายน 2567 นายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 จัดโดยกองสวัสดิการสังคม ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ณ อาคารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกกุง (โรงเรียนผู้สูงอายุ) มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 29 คน ครูจิตอาสา 12 คน และวิทยากรที่มาให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โดยการนำของ นายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผอ.รพ.สต.โคกกุง นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.โคกกุง ผู้นำหมู่บ้าน ปลัด อบต.โคกกุง และพนักงานส่วนตำบล ครูจิตอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในโครงการมีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ แนะนำครูจิตอาสา กิจกรรมนันทนาการ และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
วันที่ 5 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โดยการนำของนายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง โดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.ชัยภูมิ ร่วมกับ อบต.โคกกุง มอบค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ราย คือ นางบุญทัน ใจสว่าง บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกุง เป็นเงิน 924 บาท
นที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โดยการนำของนายทองดา ทุมหนู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมครั้งที่ 6 (พัฒนาจิตและจิตอาสา) โดยมีการบรรยายให้ความรู้การดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนา การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อบต.โคกกุง
วันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โดยการนำของนายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการอำเภอรณรงค์ ลด ละ เลิก สุรา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวัง ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ประจำปี 2566 โดยบูรณาการร่วมจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) อำเภอแก้งคร้อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง มีเยาวชนชมรม to be number one ตำบลโคกกุง เข้าร่วมจำนวน 80 คน
วันที่  13  เมษายน  2567  นำโดย  นายทองดา  ทุมหนู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  จัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ประจำปี  2567
วันที่  24  มีนาคม   2566   นำโดย  นายทองดา   ทุมหนู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พลังตำบลโคกกุง  ประจำปี  2566
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โดยการนำของนายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกกุง สภาเด็กและเยาวชน ชมรม To Be Number One ตำบลโคกกุง ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปี 2566 เพื่อสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภูมิใจในตนเองสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้จัดกิจกรรมโดยการสนับสนุนของสังคมและเพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับ ผู้มีปัญหายาเสพติด ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ มาเป็นประธานในพิธี
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โดยการนำของ นายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ค่ายทักษะชีวิต พิชิตฝัน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการสร้างคุณค่าในตัวเอง Self-Esteem
วันที่  18  พฤษภาคม   2567   นำโดย  นายทองดา   ทุมหนู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  จัดทำโครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ  สานน้ำใจชาวโคกกุง  ประจำปี  2566
วันที่  21  พฤษภาคม   2566   นำโดย  นายทองดา   ทุมหนู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  จัดทำโครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ  สานน้ำใจชาวโคกกุง  ประจำปี  2566
วันที่  27  พฤศจิกายน  2566  นำโดย  นายทองดา  ทุมหนู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง  ประจำปี   2566
วันที่  13  เมษายน  2566  นำโดย  นายทองดา  ทุมหนู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  จัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ประจำปี  2566
วันที่  8  พฤศจิกายน  2565  นำโดย  นายทองดา  ทุมหนู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2566
วันที่  29  มีนาคม   2567  นำโดย  นายทองดา  ทุมหนู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  จัดทำโครงการโครงการเยาวชนต้านยาเสพติด (จตุรมิตรเกมส์)  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2567  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 มิถุนายน 2567
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
FACEBOOK อบต.โคกกุง
E-Service
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
Q&A
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าการให้บริการในด้านๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
ผลประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
เจตจำนงทางการเมือง
งานแผนและงบประมาณ
งานสภาท้องถิ่น
เอกสารตรวจประเมิน
แบบวัด EIT

ใส่ Code ที่ต้องการ

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์