ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานแผนและงบประมาณ
ควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงาน
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงทางการเมือง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
Q&A
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลประเมินความพึงพอใจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.226.122.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 899,367  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์/ ยุทธศาสตร์
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการพื้นฐาน
รายได้ของ อบต.
ศักยภาพของ อบต.
ผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปยุทธศาสตร์
การนำแผนไปปฏิบัติ
จำนวนประชากร
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพสังคมและวัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่ ของ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
โครงสร้างส่วนราชการ
การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ไฟล์โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กองช่าง
กองคลัง
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายสภา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
ประเภท บริหารท้องถิ่น
ประเภท อำนวยการท้องถิ่น
ประเภท วิชาการ
ประเภท ทั่วไป
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่อง ร้องเรียนงานบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ
การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
แผนการจัดการความรู้ ปี งป.2563
มาตรฐานกำมาหนดตำแหน่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สมรรถนะ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
งานแผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี๒๕๖๔
แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2566 - 2570
ควบคุมภายใน
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.)
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี งป.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงทางการเมือง
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ภายในองค์กร
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ภายนอกองค์กร
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การแสดงเจตจำนงค์ทางการเมืองของผู้บริหาร
Q&A
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณา
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ผลประเมินความพึงพอใจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
รายงานผลการใช้พลังงานพ.ศ.2563
รายงานผลการใช้พลังงานพ.ศ.2564
รายงานผลการใช้พลังงานพ.ศ.2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เมนูทางขวา
COVID 19 จังหวัดชัยถูมิ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
FACEBOOK อบต.โคกกุง
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กระบวนงานบริการ 14
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ / ขัดข้อง
แจ้งฝาท่อระบายน้ำแตก/ชำรุด
ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง-รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 2563
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 2564
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
ประกาศรายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีพ.ศ.2564
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานขอมูลสถิติการคลัง ประจำปี 2564
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565รอบ 6 เดือน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าว ประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประจำปี ๒๕๖๒
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศรายงานงบการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกุง
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและควบคุมโรค
งานกิจกรรม/โครงการ
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
ตะกร้าเชือกมัดฟาง
กระติบข้าวลายอักษร
ผ้าถุงมัดหมี่
กระติบข้าว
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ใบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)
ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2560
กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ชมรมคนเทศบาล
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
ชมรมนิติกร
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลไทย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การจัดการกับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการสเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KHOKKUNG ESS
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
FACEBOOK อบต.โคกกุง
เปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
E-Service
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
กองสาธารณสุขฯ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
งานกองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.