ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
งานแผนและงบประมาณ
ควบคุมภายใน
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
งานกองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.111.47
คุณเข้าชมลำดับที่ 929,570  หน้าแรก     ศักยภาพของ อบต. 

ศักยภาพของ อบต.
ศักยภาพของ อบต.  

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

 

1.โครงสร้างกระบวนการบริหารงานบุคคล

ฝ่ายการเมือง  

1) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล             จำนวน    4   คน  

                                -  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล          จำนวน     1   คน

                                -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน     2   คน

                                -  เลขาธิการฯ                                          จำนวน      1  คน

 

2)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                           จำนวน   26   คน

                                -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล           จำนวน      1   คน                  

                                -  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน       1  คน

                                -  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        จำนวน       -   คน

                                -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล             จำนวน    24  คน

 

พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

1) จำนวนบุคลากร       จำนวน   36   คน

                                - ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน   4   คน

                                - ตำแหน่งในส่วนการคลัง     จำนวน     4    คน

                                - ตำแหน่งในส่วนโยธา    จำนวน     1    คน

- ตำแน่งในส่วนสวัสดิการสังคม       จำนวน     1      คน

                                - ลูกจ้างตามภารกิจ           จำนวน    22  คน

- ลูกจ้างชั่วคราว                จำนวน      4   คน

 

2) ระดับการศึกษาของบุคลากร

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                 จำนวน     8     คน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง       จำนวน     16   คน

ปริญญาตรี                                     จำนวน      11   คน

ปริญญาโท                                     จำนวน     1       คน

            

2.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1. การรวมกลุ่มของประชาชน    มีจำนวน     91         แยกเป็น             

- กลุ่มออมทรัพย์                                   จำนวน       13        กลุ่ม

- กลุ่มกองทุนหมุนเวียน ฯ                   จำนวน       13         กลุ่ม

- กลุ่มแม่บ้าน                                        จำนวน       13        กลุ่ม

- กลุ่มต่อต้านยาเสพติด                         จำนวน       13        กลุ่ม

- กลุ่มกีฬาเยาวชน                                  จำนวน       13       กลุ่ม

- กลุ่ม อสม.                                           จำนวน       13         กลุ่ม

- กลุ่มกองทุนสงเคราะห์ราษฎรในหมู่บ้าน         จำนวน       13         กลุ่ม

- กลุ่มกองทุนปุ๋ยเพื่อการเกษตร                  จำนวน         -        กลุ่ม

- กลุ่มอาหารแปรรูป                                   จำนวน         -         กลุ่ม

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร                              จำนวน         -          กลุ่ม

-กลุ่มอาชีพสตรี                                         จำนวน           -         กลุ่ม

-กลุ่มถนอมอาหาร                                     จำนวน          -         กลุ่ม

-ศูนย์สาธิต(ร้านค้าชุมชน)                        จำนวน        -           กลุ่ม

 

2. มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน     2  รุ่นๆละ  150    คน        จำนวน       300             คน

- ประชาคมหมู่บ้าน                                          จำนวน        13             หมู่บ้าน

- คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล  1  คณะ  จำนวน       150        คน

- อป.พร.                                                             จำนวน        205           คน

 

                               

 

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
2829 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 พฤษภาคม 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KHOKKUNG ESS
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
FACEBOOK อบต.โคกกุง
E-Service
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
Q&A
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
เจตจำนงทางการเมือง
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.