ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
ควบคุมภายใน
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.214.184.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 979,590

งานกฎหมายและคดี


  หน้าแรก     การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ

โดยผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ


(๑)   มีสัญชาติไทย
(๒)   มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุงตามทะเบียนบ้าน
(๓)   มีบัตรประจำตัวคนพิการ


ขั้นตอนในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
   ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้


(๑)   บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง
(๒)   ทะเบียนบ้านฉบับจริง
(๓)   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)


สำหรับคนพิการที่ยังไม่ได้ทำบัตรคนพิการ
ยื่นแบบคำขอทำบัตรคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้


   (๑) ใบรับรองความพิการที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๒) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตรของคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๓) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๔) ภาพถ่ายคนพิการขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป


              ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงิน                 เบี้ยความพิการด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง          หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับดูแล หรืออุปการะคนพิการยื่นคำขอนั้นแทนก็ได้

ผู้พิการที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเงินเบี้ยความพิการ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 -4405-6838

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KHOKKUNG ESS
FACEBOOK อบต.โคกกุง
E-Service
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
Q&A
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าการให้บริการในด้านๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
ผลประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
เจตจำนงทางการเมือง
งานแผนและงบประมาณ
งานสภาท้องถิ่น
เอกสารตรวจประเมิน
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.