ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานแผนและงบประมาณ
ควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงาน
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงทางการเมือง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
Q&A
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลประเมินความพึงพอใจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.173.35.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 870,332  หน้าแรก     การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ

โดยผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ


(๑)   มีสัญชาติไทย
(๒)   มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุงตามทะเบียนบ้าน
(๓)   มีบัตรประจำตัวคนพิการ


ขั้นตอนในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
   ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้


(๑)   บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง
(๒)   ทะเบียนบ้านฉบับจริง
(๓)   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)


สำหรับคนพิการที่ยังไม่ได้ทำบัตรคนพิการ
ยื่นแบบคำขอทำบัตรคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้


   (๑) ใบรับรองความพิการที่ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๒) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตรของคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๓) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
   (๔) ภาพถ่ายคนพิการขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป


              ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงิน                 เบี้ยความพิการด้วยตนเองได้เนื่องจากเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง          หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับดูแล หรืออุปการะคนพิการยื่นคำขอนั้นแทนก็ได้

ผู้พิการที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเงินเบี้ยความพิการ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 -4405-6838

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มกราคม 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
FACEBOOK อบต.โคกกุง
เปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
E-Service
รายงานการคลัง
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
กองสาธารณสุขฯ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ท้องเที่ยวตำบลโคกกุง
งานกองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.